CMIB Incassobureau B.V.

CMIB Incassobureau B.V., statutair gevestigd te Almere (Nederland) aan de P.J. Oudweg 4, 1314 CH en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39085935.

  1. Algemene beschrijving van de dienstverlening 

Het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB) verzorgt het incassotraject voor een groot aantal zorgverleners die zijn aangesloten bij factoringorganisatie Infomedics.

  1. Risicomanagement, kwaliteit en informatiebeveiliging

CMIB beheert en verwerkt grote hoeveelheden data. Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig met al die data om te gaan. Om deze privacygevoelige data te beschermen treft CMIB beveiligingsmaatregelen conform de daarvoor geldende beveiligingsstandaarden. Volgens de onderstaande standaarden is CMIB gecertificeerd:

Ø  ISO 27001: 2013 en NEN 7510: We hebben op basis van deze normen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om onze organisatie en persoonsgegevens van Klanten en Debiteuren goed te beschermen.

Ø  ISO 9001: 2015: De kwaliteit van ons werk is geborgd in procesbeschrijvingen en werkinstructies.

Ø  ISAE 3402: De belangrijkste risico’s binnen onze primaire processen en automatisering zijn benoemd en er zijn maatregelen genomen om deze risico’s te beperken.

  1. Welke persoonsgegevens worden door CMIB verwerkt?

CMIB verwerkt de volgende persoonsgegevens:

·NAW-gegevens; · Geboortedata en geslacht; · Verzekeringsnummers; · BSN (uitsluitend in geval van overeenkomst Type 2 in paragraaf 3); · Gegevens omtrent te leveren of geleverde medische zorg of te verstrekken of verstrekte dienstverlening; · Factuurbedragen; · Gegevens omtrent betaalgedrag; · Uzovi-codes van zorgverzekeraars; · Bankrekeningnummers; · E-mail adressen; · Telefoonnummers; en · Inhoud van telefoongesprekken.

 Voor welk doel gebruikt CMIB uw gegevens?

Het Centraal Medisch Incassobureau (CMIB) verzorgt het incassotraject wanneer een rekening van Infomedics niet tijdig betaald is.

 Van wie ontvangt en aan wie verstrekt CMIB persoonsgegevens?

CMIB ontvangt ter verwerking persoonsgegevens van Infomedics. CMIB heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

CMIB verstrekt persoonsgegevens aan derden als de verstrekking noodzakelijk is voor de verwerking van die gegevens door derden die CMIB als sub-verwerkers heeft ingeschakeld.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan een beperkt aantal dienstverleners die bij de uitvoering van het primaire proces betrokken zijn.  Er worden alleen gegevens verstrekt aan dienstverleners, die in de zin van de AVG diensten aanbieden aan CMIB en die de persoonsgegevens nodig hebben voor hun dienstverlening. Er worden uitsluitend gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor CMIB de persoonsgegevens verwerkt, zoals omschreven in artikel 4.

Bewaartermijn

CMIB verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het innen van de vordering en het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die vordering.  Waar sprake is van een wettelijke bewaarplicht houdt CMIB de persoonsgegevens langer in zijn beheer. De wettelijke termijn voor het bewaren van een debiteurenadministratie is 7 jaar. Als bij dezelfde debiteur sprake is van opeenvolgende vorderingen, wordt de wettelijke bewaartermijn telkens met eerder genoemde periode verlengd als het ook om dezelfde persoonsgegevens gaat. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

CMIB neemt telefoongesprekken op voor trainings-, coaching-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. Opgenomen telefoongesprekken worden na 3 maanden vernietigd.

 Beveiliging van gegevens

CMIB heeft, conform ISO 27001 certificering, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

Er wordt melding gedaan van een inbreuk op de beveiliging, als bedoeld in artikel 33 van de AVG, indien deze inbreuk leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bij CMIB is iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan hij of zij kennis neemt en tot vertrouwelijke behandeling van die gegevens bij zijn of haar taakuitoefening. Deze geheimhouding is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die CMIB met medewerkers aangaat. Daarnaast moeten alle nieuwe medewerkers van CMIB een Verklaring omtrent het Gedrag (VoG) kunnen overleggen. Voorts vindt verstrekking van persoonsgegevens alleen plaats via beveiligde verbindingen.

 Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft altijd, maar wel met redelijke tussenpozen, recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. De betrokkene heeft bovendien het recht om verwijdering, verbetering, aanvulling of afscherming te verzoeken. Daarnaast heeft een betrokkene het recht zelf te kunnen beschikken over de van hem of haar verwerkte gegevens op basis van het beginsel van  gegevensoverdraagbaarheid (Dataportabiliteit). De in het kader van de gegevensoverdraagbaarheid te verstrekken persoonsgegevens worden in een vorm beschikbaar gesteld die het voor betrokkenen makkelijk maakt hun gegevens te hergebruiken en/of door derden te laten bewerken aan wie die persoonsgegevens door CMIB desgewenst rechtstreeks beschikbaar worden gemaakt. Aan dergelijke verzoeken zal in opdracht van haar klanten worden voldaan in het geval die aan de wettelijke eisen van artikel 12 van de AVG voldoen. De betrokkene kan een verzoek daartoe richten aan CMIB (het adres vindt u hieronder). Om uw identiteit vast te stellen, vragen wij u (i) of bij ons langs te komen met uw paspoort of identiteitskaart, of (ii) uw verzoek te voorzien van een deugdelijke kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Voegt u een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bij? Dan vragen wij u op de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoortnummer of identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Als u dat niet doet, zal Infomedics dat voor u doen.  

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verklaart op haar website dat zij gecertificeerd is conform het tussen de EU en de USA vastgestelde Privacy Shield (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/).

Klachten en bezwaar

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door CMIB, kunt u schriftelijk contact opnemen met CMIB via het volgende postadres: CMIB, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 60108, 1320 AC Almere.

Indien u van mening bent dat CMIB niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met CMIB niet bent uitgekomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Melding

CMIB heeft de gegevensverwerking waarop dit privacystatement onder meer betrekking heeft, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag waar de melding is geregistreerd onder nummer 1588950.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

CMIB heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zijn contactgegevens treft u hieronder aan. 

Naam: Dhr. D. Wessels Boer
Adres: P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere
Telefoon: 036 547 2299
E–mailadres: fg@cmib.nl

Het Privacystatement van CMIB kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacystatement vindt u altijd op de website van CMIB.

Privacystatement CMIB, versie 092019

CMIB informatie

IBAN rekeningnummer
NL76 ABNA 0609 690 655
 

Ten name van
CMIB Incassobureau B.V.

Plaats
Almere

Telefoonnummer
036- 3100899

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur.